Inštitúcie Európskej únie

Európsky parlament - priamo volený orgán EÚ s legislatívnou, kontrolnou a rozpočtovou zodpovednosťou


Európska komisia

- podporuje všeobecné záujmy EÚ prostredníctvom navrhovania a          presadzovania právnych predpisov, ako aj vykonávania politík a rozpočtu EÚ


Rada EÚ - zastupuje hlas vlády krajín EÚ, prijíma právne predpisy a koordinuje politiky Únie
Európska rada - vymedzuje všeobecné politické smerovanie a priority Európskej únie


Európsky dvor audítorov - kontroluje, či sa finančné prostriedky EÚ správne vyberajú a používajú, a pomáha zlepšovať finančné hospodárenie EÚ


Súdny dvor Európskej únie - zabezpečuje rovnaký výklad a uplatňovanie právnych predpisov EÚ v každej krajine EÚ, zabezpečuje dodržiavanie právnych predpisov EÚ zo strany krajín a inštitúcií EÚ


Európska centrálna banka - riadi euro, udržiava stabilné ceny a vedie hospodársku a menovú politiku EÚ